k

 

Informácia o podporenom a zrealizovanom projekte

 

 

Pavol Petro, so sídlom v Ruskej Novej Vsi získal nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Obstaranie inovatívnej technológie do drevárskej výroby.", ktorý bol podporený z Operačného programu: konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Spolufinancovaný fondom: ERDF,  Prioritná os: 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 1.1    - Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie: 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy: KaHR-111DM-1301.

 

 

Miesto realizácie projektu: Pavol Petro, Radatice 219, Radatice

 

Cieľ projektu

Zavedenie inovatívnej technológie do drevárskej výrobya inovácia výrobných postupov zabezpečujúcichkonkurencieschopnosť drevárstva Pavol Petro

Špecifický cieľ projektu 1

Zakúpenie drevárskej inovatívnej technológieObrábacie centrum CNC 5 osé a Lisovacej linky navýrobu špárovky podporujúcej konkurencieschopnosť

Špecifický cieľ projektu 2

Zavedenie ekologických technológií do výrobnéhoprocesu drevárstva, ktoré znižujú negatívne dopady naŽP

Špecifický cieľ projektu 3

Vytvorenie dvoch nových pracovných miestprostredníctvom realizácie projektu

 

 

Realizáciou projektu boli naplnené tieto výsledkové ukazovatele:

 

Typ

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

Rok

Výsledok

Počet inovovaných výrobných postupov

počet

0,0000

2014

2,0000

2015

Počet novovytvorených pracovných miest

počet

0,0000

2014

2,0000

2015

Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov

počet

0,0000

2014

2,0000

2015

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi

počet

0,0000

2014

1,0000

2015

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

počet

0,0000

2014

1,0000

2015

 

 

Východiskový stav:

Realizácia projektu bola nevyhnutná z dôvodu:

- Nevyhovujúcej a zastaralej technológie, nutnosti inovovania výrobných postupov, ponukou nových výrobkov a služieb

- Posilnenia konkurencieschopnosti, inovačného potenciálu, výrobnej kapacity, udržania a posilnenia ekonomických ukazovateľov

- Potreby zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- Zabezpečenie ekologizácie výroby technológiami priateľskými k ŽP

- Nedostatok vlastných prostriedkov na inovovanie výrobných postupov a nevyhnutnosť získania NFP

Výroba sa nachádza v obci Radatice neďaleko Prešova. Dielňa je vybavená drevoobrábacími strojmi, ktoré sú zastaranéa málo výkonné. Predpokladom spoločnosti sú dlhoročné skúsenosti v drevárskej výrobe, rozširovanieprevádzky,rozbehnutá výroba,obchod,stabilní dodávatelia a odberatelia. Spoločnosť zamestnáva 4 ľudí,5 na dohodu,5živnostníkov a externých pracovníkov.

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚsa realizáciou projektu zvýšila konkurencieschopnosť drevárskej výroby Pavol Petro,zvýšila sa produktivita a kvalita výrobkov a ekologizácia výroby. Rozšíril sa sortiment výrobkov, s pozitívnym vplyvom na ekonomické ukazovatele –nárast tržieb a pridanej hodnoty a zároveň boli vytvorené nové pracovné miesta.

Dodržiavanie hodnôt ukazovateľov je zabezpečené reálnosťou ich nastavenia prostredníctvom analýz, poznania trhu aprognóz vývoja ekonomickej situácie podnikateľského subjektu. Pre prípad zničenia,poškodenia, alebo krádeže sú stroje poistené. Projekt je naviazaný na strategický plán stolárskej výroby v oblastiinovácií a najmä rozšírenia cieľového trhu skvalitnením a hlavne rozšírením výroby a výrobkov o ešte väčší počet truhiel,interiérový nábytok, oblúkové eurookná, schody, dvere, podlahy a iné. Projekt je v súlade s národným a regionálnym rozvoj. dokumentmi.

 

Časový harmonogram:

Dátum začatia realizácie projektu:04/2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:08/2015

 

 

Výška oprávnených výdavkov vrátane NFP: 285 700,00

 

 

Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

 

„Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie.“

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“.

 

 

Projektový manažér: Mgr. Zuzana Pavlovičová, enviroprojekt.pavlovicova@gmail.com